Undvik hälsoriskerna med radon

En av de mest allvarliga hälsoriskerna i våra hem är radon – en osynlig, luktfri gas som kan leda till lungcancer vid långvarig exponering. Faktum är att radon i Sverige är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning, och det är något vi bör ta på allvar.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall varje år i Sverige, vilket motsvarar cirka 14% av alla lungcancerfall. Risken att drabbas beror på flera faktorer, som radonhalten och exponeringstiden. Det tar lång tid för lungcancer att utvecklas, vanligtvis 15-40 år. Rökare löper en ännu större risk, där cirka 90% av de drabbade är rökare.

Radon kan komma från tre huvudsakliga källor i våra bostäder: marken, byggmaterial och hushållsvattnet. Den vanligaste orsaken till radon i våra byggnader är radonet från marken, som sipprar in genom otätheter i grundkonstruktionen.

Det enda sättet att ta reda på om en bostad har för höga radonhalter är genom en radonmätning. Genom att göra en långtidsmätning under eldningssäsongen från 1 oktober till 30 april, med en mätperiod på minst två månader, kan man få ett tillförlitligt resultat och ett årsmedelvärde. En korttidsmätning ger endast en indikation om eventuellt radonproblem, medan en långtidsmätning ger en klarare bild av situationen.

Om radonhalten överstiger gränsvärdet 200 Bq/m3 krävs åtgärder för att minska den. För att lyckas med radonsanering bör man först undersöka varifrån radonet kommer för att kunna välja lämpliga åtgärder. Oftast innebär en radonsanering att öka luftomväxlingen i bostaden.

Det är enkelt att mäta radon på egen hand! Genom att beställa ett mätpaket för långtidsmätning i villa från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du säkerställa att du och din familj lever i en radonfri inomhusmiljö och undviker de allvarliga hälsorisker som radon kan medföra. Beställ din radonmätning redan idag!